Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng | DJ Hyena remix | Thành Đạt x Đông Thiên Đức | Ngày Hôm Ấy Em Đi Trong

 • Ngày Mai Người Ta Lấy Chồng | DJ Hyena remix | Thành Đạt x Đông Thiên Đức | Ngày Hôm Ấy Em Đi Trong

  Posted by dj_hyena on January 17, 2024 at 8:45 am

  video

  Ngày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên ttin không khóa cửa để cho mưa la Hỏi Thắm lén vào trộm đi khi ước trăm đồng ngày em đi theo cơn mưa ngâu V chim l cánh khc Hoàng tìm nhau ai đồ aay đêm hết B do

  Sâu THT Ai tìm ai trên phố Phong đượcc lối qu mưa chiều sáng S Ai tìm ai dưới trong nêng bóng ng dài vng Phong ai đặt tên cho ký bức là nỗi đau cuc ngày hôm qua ai được tên chúng ta là người

  Là có phải đêm qua thức chăng để gấp con T làm hai ngăn ngăn phải ôm nối đau còn ngăn trái chưa hát Niệm mâu tip sáng mang đế làm qua cu số sợ mãi kia sương phi qua ua áo nhồ Anh đợi em anh chọn ngăn nỗi C ngày hôm [âm nhạc]

  Ấy [âm nhạc] ngày hôm [âm nhạc] ấy ngày hôm ấy em đi trong mưa thế nhưng lại quên tim không khó cưa để cho mưa ln la hỏi thăm Len vào trỗ em đi Khê ước Trăm Năm An em đi theo cơn mưa ngâu bayy

  Chim l cáh khó Hoàng tìm nhau ai đồ ai đem hết và do sâu hỏi mùa thu đang Du miên man mỗi năm mùa giới bao chiếc la phà liệu có biết ở nơi nào không có là nào trông như l siêu vồng hơi rêu Bông ơi hơi Diêu Bông Bình

  Mình chưa hết tôi phải tìm số Vì mãi người ta đã đi lấy [âm nhạc] cho [âm nhạc] Oh

  dj_hyena replied 3 months ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture