PHÂN LY – THƯƠNG VÕ | MOCHIII COVER | Ta Đã Từng Yêu Sớm Tối…

 • MV

  PHÂN LY – THƯƠNG VÕ | MOCHIII COVER | Ta Đã Từng Yêu Sớm Tối…

  Posted by mochiii_official on January 17, 2024 at 8:04 pm

  video

  [âm nhạc] K [âm nhạc] ta vừa chia tay lúc đang còn yêu không phải vì dẫn dỗi nhau mỗi điều chỉ vì con tim mềm yêu chẳng gần Đôi khi thấy thiếu đi hai ba lời tình yêu Yu Thế là dần dần tiếng yêu phải nhàn thế là mình sợ thêm [âm nhạc]

  Sớ có lần mình chưa muốn buông sổ phận thế nhưng chúng ta phân ly mà chẳng phân tớ đã từng yêu sớm tối chưa Có ai nặng lời xa thế nào cũng sẽ tới chỉ cần biết anh đây Ai có nào đâu biết trước nhân

  Thế lại đo ng khung trời đành chia hai chúng ta như không tồn tại em hỏi mình quên hết chứ Anh chẳng ngần ngại Ừ xa cách nhiều quen trống vắng từ yêu hóa Dương bang Mưa Trắng mờ Phú khấp lối Ta tiễn biệt dần đến đây

  Thôi từ nay trái tim phải xóa một người [âm nhạc] Thế là dần dần tiếng yêu phải nhàng Thế là mình s thêm sợ có lần mình chưa muốn buông sổ phận thế nhưng chúng ta phân ly mà chật Vân vâ ta đã từng yêu sớm tối chưa Có ai

  Nặng lời xa thế nào cũng sẽ tới chỉ cần biết anh đây Ai có nào lâu biết trước nhân thế lại đau Nga khung trời đành chia hai chúng ta như không tồn tại em hỏi mình quên hết chứ anh chẳng ngần Ngà xa cách nhiều quen trống vắng từ yêu

  Hóa Dương bang Mưa Trắng mờ phu khấp lối ta tiến Điệt dần đến đây thôi từ n trái tim phải xóa một em hỏi mình quên hết chứ anh trắng Ngân ngại Ừ xa cách nhiều quen trống vang từ yêu h sương bang Mưa Trắng Mở

  Phu khắp lôi ta tiến biệt rừng đến đây thôi từ nay trái tim phải xoa một ngữa từ nay trái tim phơi Xoa một [âm nhạc] người

  mochiii_official replied 2 months, 4 weeks ago 1 Member · 0 Replies
 • 0 Replies

Sorry, there were no replies found.

Log in to reply.

Hide picture